Privatlivs- og cookiepolitik2020-04-15T13:18:52+02:00

PRIVATLIVS- og COOKIEPOLITIK FOR SCHOUHOLM

Privatlivspolitik

Vores webstedsadresse er: https://schouholm.dk.

Schouholm er som dataansvarlig forpligtet til, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13, at give dig en række oplysninger i forbindelse med, at Schouholm behandler personoplysninger om dig.

1) DATAANSVARLIG
Schouholm er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Kontaktoplysninger

Schouholm ApS
Åmosevej 1
4450 Jyderup
CVR-nummer: 28511078
Telefon 23 62 52 42
info@schouholm.dk

Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger
Per Schou Johannesen
Telefon 23 62 52 42
info@schouholm.dk

2) BEHANDLINGSFORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

Kundeoplysninger
Hvis du er kunde ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn eller navn på relevant kontaktperson
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer og mobilnummer
– Evt. stilling
– Ordrehistorik
– Faktura- og betalingshistorik
– Evt. rykkerskrivelser og informationer om inkassobehandling

Formålet med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af kundeaftaler, fakturering til kunder, betaling og eventuel inkassoprocedure.

Grundlaget for vores behandling af kundeoplysninger er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller håndtering forud for en aftale på den registreredes anmodning

– Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Leverandøroplysninger
Hvis du er leverandør ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn eller navn på relevant kontaktperson
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer og mobilnummer

Formålet med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af leverandøraftaler.

Grundlaget for vores behandling af leverandøroplysninger er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller håndtering forud for en aftale på den registreredes anmodning

– Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Oplysninger om jobansøgere
Hvis du ønsker at søge en stilling ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer og mobilnummer
– Ansøgning
– CV
– Uddannelsespapirer
– Billede
– Øvrige bilag, med personoplysninger, der vedlægges ansøgningen

Formålet med vores behandling af oplysningerne er håndtering og vurdering af indkomne ansøgninger i forbindelse med stillingsopslag samt håndtering, vurdering og eventuel opbevaring af uopfordrede ansøgninger.

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller gennemførsler forud for en aftale på den registreredes anmodning

– Samtykke (i det omfang ansøgningen ønskes gemt i ét år)

3) VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
I det omfang, der er et formål hermed, videregives de personoplysninger, vi indsamler om dig, til tredjemand.

Kunde- og leverandøroplysninger videregives i det omfang, der er krav herom, til vores eksterne revisor, eksternt bogføringsprogram og til SKAT.

Herudover anvender vi eksterne databehandlere til IT- og systemadministration.

Vi har indhentet databehandleraftaler med alle databehandlere, der sikrer, at al behandling af personoplysninger ved vores databehandlere sker i overensstemmelse med gældende regler samt i henhold til de minimumskrav, vi har opsat til tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I det omfang dine oplysninger videregives til serviceudbydere uden for EU, sikrer vi os, at der er det nødvendige overførselsgrundlag.

4) SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi sletter alle personoplysninger, når vi ikke længere har et formål med at behandle oplysningerne, eller når du tilbagekalder dit samtykke.

Alt regnskabsmateriale opbevares, jf. bogføringsloven, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Uopfordrede ansøgninger, vi har fået samtykke til at gemme, slettes efter 1 år fra modtagelsen.

Øvrige oplysninger, vi har fået samtykke til at gemme, slettes når samtykket tilbagekaldes, eller der ikke længere er et formål med opbevaringen.

5) FORTROLIGHED
Alle vores medarbejdere er instrueret i, at alle personoplysninger, vi behandler, håndteres med fuld fortrolighed.

6) DINE RETTIGHEDER
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Schouholm pr. mail på info@schouholm.dk

Du har følgende rettigheder:

– Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

– Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

– Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletningsforpligtelse indtræffer.

– Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

– Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

– Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

7) KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Cookiepolitik

1) HVAD ER EN COOKIE?
En cookie er en datafil, som den hjemmeside, du besøger, gemmer på din computer, tablet eller smartphone, når du besøger en hjemmeside. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, din færd på hjemmesiden.

Ofte gemmes der også cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden (tredjeparts-cookies). Det kan være cookies med almindeligt indhold men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.

2) VORES ANVENDELSE AF COOKIES
Den eneste cookie vi anvender er for at huske dit ja/nej i cookiemeddelelsen. Oplysningerne gemmes i en uge.

3) AFVISNING ELLER SLETNING AF COOKIES
Du kan finde en vejledning her http://minecookies.org/cookiehandtering/ til, hvordan du afviser eller sletter cookies fra din browser.

Go to Top